We horen graag over jouw project.

  Hallenweg 2
  5615 PP Eindhoven
  The Netherlands

  +31 40 29 100 28 info@hal2.nl

  Privacy- & Cookieverklaring Hal2 B.V.

  Dit is de privacy- en cookieverklaring van Hal2, gevestigd te (5615 PP) Eindhoven, aan de Hallenweg 2 (KvK 17182698). In deze verklaring wordt uiteengezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

  Hal2 (hierna ook: “wij” of “ons”) respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar website(s). Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

  Onder “persoonsgegevens” valt alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hal2 verwerkt.

  Grondslagen voor verwerking
  Hal2 verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Hal2 verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  • het doen van aanbiedingen/offreren;
  • het doen en bijhouden van financiële administratie;
  • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
  • marketing- en communicatie activiteiten;
  • werving en selectie (sollicitatie).

  Hal2 verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Met het geven van een opdracht geeft u toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Hal2 verwerkt persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting;
  • uitvoering van een overeenkomst;
  • verkregen toestemming van betrokkene(n).

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Hal2 deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Met de derde partij die namens en in opdracht van Hal2 uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Hal2 ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

  Verder zullen wij het verstrekken van uw persoonsgegevens aan andere partijen zoveel mogelijk beperken, alleen als dit in uw belang is en en/of als dit wettelijk verplicht is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die zijn gevestigd buiten de EU.

  Bewaartermijn
  Hal2 bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

  Beveiliging
  Hal2 hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In het geval Hal2 gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT- leverancier, zal Hal2 in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen hiertoe.

  Privacy rechten van betrokkenen
  Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming van ons of van een van onze verwerkers kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

  Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

  Hal2
  t.a.v. de heer B. Waasdorp
  Hallenweg 2
  5615 PP EINDHOVEN
  040-2910028
  bart@hal2.nl

  Vragen of klachten
  Mocht u naar aanleiding van de verwerking van uw persoonsgegevens nog vragen of klachten hebben dan kan u hierover contact met ons op te nemen. Komen we er samen onverhoopt samen niet uit dan wijzen wij u op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

  Gebruik social media
  Op de website(s) van Hal2 www.hal2.nl, zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, Pinterest, Instagram, Youtube of Facebook. Hal2 houdt hier geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

  Gebruik website
  Wanneer u gebruik maakt van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Daarnaast ontvangen wij gegevens van u wanneer u via de website contact met ons opneemt. Hal2 houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Hal2 verkocht aan derden.

  Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Hal 2 te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Hal 2 op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

  De website van Hal 2 maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Hal 2 geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Hal 2 heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

  Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom- post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

  Blogs
  Op de website(s) biedt Hal2 een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Hal2 is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Hal2 dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

  Wijziging privacy statement
  Hal2 heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het Hal2 gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s) www.hal2.nl
  Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met Bart Waasdorp, telefoonnummer: 040-2910028.